1. Definities
  1. AV: deze algemene voorwaarden van Betoro;
  2. Aanbieding: iedere aanbieding die Betoro aan een (potentiële) Afnemer doet;
  3. Afnemer: ieder die met Betoro een Overeenkomst als bedoeld in lid 1.7 sluit of van Betoro een Aanbieding als bedoeld in lid 1.2 ontvangt;
  4. Dagen: alle kalenderdagen;
  5. Betorox B.V.; handelsnaam Betoro, gevestigd aan de Proostwetering 27 E, 3543 AB te Utrecht;
  6. Magazijn: de bedrijfsgebouwen en/of bedrijfsterreinen van Betoro en/of andere plaatsen waar Betoro de Zaken afscheidt en voor verzending gereed legt.
  7. Overeenkomst: iedere overeenkomst die Betoro met een Afnemer aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen, waaronder uitdrukkelijk begrepen door Betoro aan Afnemer verstrekte adviezen;
  8. Reclames: alle reclamaties van Afnemer over de kwaliteit of kwantiteit van de Zaken;
  9. Zaken: door Betoro krachtens de Overeenkomst te leveren roerende zaken en/of te verrichten diensten.
 2.  Toepasselijkheid
  1. Deze AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Betoro aangaat. Voorts zijn de AV van toepassing op alle Aanbiedingen die Betoro doet.
  2. Op Overeenkomsten met Betoro en Aanbiedingen kunnen ongeacht het moment van verwijzing geen andere algemene voorwaarden, zoals die van Afnemer, van toepassing zijn, tenzij Betoro uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van Afnemer verklaard heeft dat Betoro met toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van Afnemer ook op andere Overeenkomsten tussen Betoro en Afnemer van toepassing zijn.
  3. Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Betoro meest gunstige regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
  4. Van de AV kan voor het overige slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Betoro en Afnemer worden afgeweken.
  5. Onder schriftelijk wordt in de AV mede verstaan per e-mail of ander elektronisch medium. 2.6. In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de AV en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
 3. Aanbiedingen/totstandkoming
  1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de Aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe Afnemer te binden. Betoro kan haar Aanbieding binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding door Afnemer herroepen.
  2. Behoudends de in lid 3.1 gegeven herroepingsmogelijkheid komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Betoro van Afnemer een tijdige en volledig met de Aanbieding overeenstemmende aanvaarding heeft ontvangen. Voor zover Afnemer de Aanbieding aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt een Overeenkomst tot stand overeenkomstig de Aanbieding.
  3. Tevens komt een Overeenkomst tot stand doordat Betoro een begin maakt met de uitvoering daarvan. In het geval van een door Betoro verstrekt advies komt de Overeenkomst tot stand door het enkele verstrekken door Betoro van het advies.
  4. Betoro is niet verplicht om bij Afnemer navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden gebruikt. Het ge- of verbruik van Zaken is voor risico van Afnemer.
 4. Prijzen
  1. Tenzij Betoro in de Aanbieding een andere prijs heeft opgenomen, gelden de prijzen uit de prijslijst van Betoro zoals deze geldt op de dag van levering.
  2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. , andere belastingen en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering, tenzij anders is vermeld.
  3. Betoro heeft het recht stijgingen in kostprijsfactoren met betrekking tot de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond) stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan Afnemer door te berekenen.
 5. Levering
  1. Tenzij een andere wijze van levering is overeengekomen, vindt levering plaats doordat Betoro de Zaken in het Magazijn afscheidt en voor verzending gereed legt en Afnemer daarvan schriftelijk in kennis stelt.
  2. Het risico van de Zaken is na levering steeds voor Afnemer.
  3. Betoro is vrij in de keuze voor het transportmiddel waarmee de Zaken worden vervoerd.
  4. Betoro heeft het recht in gedeelten te leveren.
  5. De door Betoro opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering moet de Afnemer de Betoro schriftelijk in gebreke stellen en de Betoro daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan de leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat Afnemer en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens Betoro kunnen laten gelden. Betoro zal niet eerder in verzuim zijn dan na het ongebruikt verstrijken van de redelijke termijn, ook niet als het verzuim rechtens intreedt zonder ingebrekestelling of schriftelijke aanmaning of mededeling.
 6. Overmacht
  1. Indien de behoorlijke nakoming door Betoro door omstandigheden, die niet voor rekening van Betoro komen, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft Betoro het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Er is sprake van blijvende onmogelijkheid tot nakoming indien de desbetreffende prestatie niet binnen 60 dagen na het intreden van de omstandigheden die niet voor rekening van Betoro komen, zal kunnen worden verricht.
  3. Indien de prestatie wel binnen 60 dagen kan worden verricht, is geen sprake van blijkende onmogelijkheid tot nakoming en kunnen noch Betoro, noch Afnemer de Overeenkomst ontbinden. De verplichtingen van Betoro worden opgeschort totdat een einde is gekomen aan de omstandigheden die de nakoming in de weg stonden, zonder dat Betoro jegens Afnemer tot enige schade of voordeelsvergoeding gehouden is.
 7. Zekerheid
  Indien er naar het oordeel van Betoro gegronde redenen bestaan om te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van Betoro terstond genoegzame zekerheid in de door Betoro gewenste vorm te stellen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen of reeds gestelde zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien Afnemer binnen 7 dagen na ontvangst van een verzoek tot zekerheidstelling daaraan geen gevolg geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in. Alle kosten in verband met betaling, het verschaffen van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van Afnemer.
 8. Betaling
  1. Betalingen moeten zonder enige korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum gedaan worden. Indien Afnemer vorderingen op Betoro wenst te verrekennen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht, dient zij Betoro hiervan schriftelijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de hoogte te stellen. Verrekening vindt pas plaats na schriftelijke instemming van Betoro.
  2. Betalingen moeten worden gedaan in de door Betoro gefactureerde valuta op een bank- of girorekening van Betoro .
  3. Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft Afnemer aan dat haar betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
  4. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, verkeert Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en is Afnemer aan Betoro een rente verschuldigd van 1.5 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn wordt overschreden.
  5. Indien Afnemer in verzuim verkeert, heeft Betoro het recht incassomaatregelen te nemen. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die Betoro moet maken als gevolg van de niet-nakoming van Afnemer, komen voor rekening van Afnemer.
  6. Indien Afnemer ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens Betoro in verzuim verkeert, worden alle vorderingen die Betoro op Afnemer heeft eveneens per direct opeisbaar. De leden 8.4 en 8.5 zijn dienovereenkomstig van toepassing.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Betoro aan Afnemer geleverde Zaken blijven het eigendom van Betoro totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen jegens Betoro inclusief alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van deze verplichtingen.
  2. Wanneer Afnemer uit door Betoro geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt zij bij die vorming in opdracht van Betoro en gaat zij de zaak voor Betoro houden. Afnemer wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al de vorderingen van Betoro zijn voldaan.
  3. Het is Afnemer, voordat zij volledig heeft voldaan aan haar (betalings)verplichtingen jegens Betoro, uitsluitend toegestaan als lasthebber van Betoro op eigen naam, maar voor rekening van Betoro Zaken aan derden te vervreemden in het kader van haar normale bedrijfsvoering.
  4. Het is Afnemer, voordat zij volledig heeft voldaan aan haar (betalings)verplichtingen jegens Betoro, niet toegestaan Zaken aan derden te verpanden noch deze te bezwaren.
  5. In geval van niet-nakoming door Afnemer heeft Betoro het recht om de geleverde Zaken die aan hem toebehoren terug te halen. Afnemer machtigt Betoro nu reeds onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te betreden waar de Zaken zich bevinden. Alle kosten die Betoro maakt in verband met het terughalen van de Zaken komen voor rekening van Afnemer.
 10. Kwaliteit en reclames
  1. Afnemer zal de Zaken onmiddellijk na levering tellen, meten, wegen en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, voordat zij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in ontvangst genomen Zaken worden geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
  2. Afnemer dient een gebruikelijke tolerantie van 10% wat aantallen, maten en gewichten betreft te accepteren.
  3. Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten onmiddellijk, voorzover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de Zaken schriftelijk bij Betoro worden ingediend.
  4. Indien door Betoro geleverde Zaken een niet eenvoudig te constateren onzichtbaar gebrek blijken te hebben, moet binnen 14 dagen nadat Afnemer het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken schriftelijk bij Betoro worden gereclameerd.
  5. Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat door Betoro geleverde Zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden indien Afnemer niet tijdig heeft gereclameerd als bedoeld in lid 10.3 en 10.4.
  6. Indien de Zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, is Betoro slechts gehouden om het ontbrekende deel te leveren, de Zaken te herstellen, te vervangen dan wel het factuurbedrag aan Afnemer terug te betalen tegen teruglevering van de Zaken, zulks ter keuze van Betoro en op voorwaarde dat Afnemer tijdig en grondig heeft gecontroleerd en gereclameerd zoals bedoeld in de leden 10.3, 10.4 .
  7. Rechtsvorderingen en verweren van Afnemer gebaseerd op feiten die de stelling rechtvaardigen dat de door Betoro geleverde Zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 jaar na levering van de Zaken aan Afnemer.
  8. Afnemer is gehouden om de instructies van Betoro betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen of te herstellen Zaken op te volgen. De Zaken blijven voor risico van Afnemer. 10.9. Reclames kunnen nimmer (betalings)verplichtingen van Afnemer opschorten.
 11. Aansprakelijkheidsbeperking/Productaansprakelijkheidsrisico
  1. Behoudens aansprakelijkheid op grond van Nederlands dwingend recht is Betoro - ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd - niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan het factuurbedrag met betrekking tot de Zaken die de schade hebben veroorzaakt.
  2. Betoro is - ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd - in het bijzonder niet aansprakelijk voor door Afnemer of door derden geleden directe schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade door productie- en/ of bedrijfsonderbrekingen of- stagnatie, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers - ook al is die aan hun opzet en/of grove schuld te wijten - en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.
  3. De adviezen en gebruiksvoorschriften van Betoro zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en Gebruikers dienen de door Betoro geleverde Zaken zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Betoro is niet aansprakelijk indien de Zaken worden toegepast zonder inachtneming van haar adviezen en/of gebruiksvoorschriften.
  4. Betoro mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Afnemer in te roepen.
  5. Betoro bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is.
  6. Indien Afnemer door Betoro geleverde Zaken doorverkoopt of uit (mede) door Betoro geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is zij verplicht zich adequaat tegen het aansprakelijkheidsrisico te verzekeren. Op eerste verzoek van Betoro zal Afnemer aan Betoro een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
  7. Afnemer vrijwaart Betoro tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Zaken, waarvoor de aansprakelijkheid van Betoro krachtens dit artikel is uitgesloten.
 12. Ontbinding
  1. Indien de Afnemer jegens Betoro tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of indien de Afnemer surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, haar faillissement wordt aangevraagd of zij in staat van faillissement wordt verklaard, danwel anderszins de zeggenschap over haar vermogen wordt beperkt of verliest, haar bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit daartoe genomen, heeft Betoro het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de verdere nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Indien Betoro jegens Afnemer tekortschiet, is Afnemer uitsluitend gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de tekortkoming wezenlijk is.
 13. Inbreuk op rechten van derden
  Voorzover Betoro krachtens Overeenkomst zaken produceert op aanwijzingen en tekeningen of met behulp van matrijzen of vormen van Afnemer, garandeert Afnemer dat Betoro geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart Betoro voor alle aanspraken van derden-rechthebbenden in verband met een eventuele inbreuk.
 14. Bijzondere zaken
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Betoro het recht bijzondere zaken, die Betoro voor Afnemer maakt, ook voor derden te maken.
  2. Afnemer moet monsters van de bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending door Betoro. Indien Betoro na 14 dagen geen afkeurend bericht heeft ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn en blijven alle monsters, tekeningen en alle andere apparatuur en aanwijzingen in verband met het maken van bijzondere zaken eigendom van Betoro.
  4. Tekeningen, know how en ontwerpen die Betoro aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, mogen zonder schriftelijke toestemming van Betoro niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of kenbaar gemaakt worden. Zij moeten onmiddellijk na gebruik aan Betoro worden geretourneerd. Door enkele overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer ten behoeve van Betoro een onmiddellijke opeisbare boete van € 50.000,-- per keer en van € 5.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Betoro op nakoming en/of schadevergoeding.
 15. Toepasselijk recht
  Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht en Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing.
 16. Geschillen
  Alle geschillen naar aanleiding van een Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen worden berecht door de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging van Betoro.
 17. Bewijs
  1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichting uit met Betoro gesloten Overeenkomsten zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - de administratieve gegevens van Betoro beslissend.
  2. Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten tussen Afnemer en Betoro als juist.
 18. Wijziging
  Betoro is gerechtigd deze AV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2020 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht