Betorox B.V.
Handelsnaam Betoro
Proostwetering 27 E
3543 AB Utrecht
www.betoro.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Handelsregister Utrecht KVK-nummer 62592394
Datum: 19 februari 2020

Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
BETORO hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit Privacy Statement op van toepassing?
In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door BETORO en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website. Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de website van BETORO Dit privacy statement is derhalve niet van toepassing op websites, nieuwsbrieven en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites of apps waar BETORO op haar website naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
BETORO kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt.
 • Via derden: wij maken regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals externe ZZP’ers Deze derden treden dan in opdracht van BETORO op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij optreden namens BETORO en de aan deze organisatie gelieerde websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van data die niet in opdracht van BETORO plaatsvindt. We verwijzen u in dit kader naar het privacy beleid van deze betreffende derden.
 • Via eigen initiële acquisitie: BETORO is een commerciële organisatie die acquisitie verricht op vele verschillende prospects. Wij beheren deze, mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
BETORO kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van BETORO of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website van BETORO aan ons hebt verstrekt. BETORO kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel inloggegevens.
 • Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
 • Data en tijdstippen van afspraken, die zijn gemaakt door onze medewerkers.
 • Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, WKA gegevens en BTW-nummers.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
BETORO gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van BETORO

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, externe ZZP’ers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van BETORO
 • Het informeren van de activiteiten van BETORO door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven.
 • Het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
 • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?
BETORO kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie
BETORO kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op BETORO rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.
In dit laatste geval heeft BETORO de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
BETORO bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?
BETORO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BETORO heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.

Welke rechten hebt u?
U dient er zelf voor te zorgen dat BETORO over de juiste persoonsgegevens beschikt.
Via het contactformulier op de website van BETORO kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door BETORO U kunt via dat formulier tevens een verzoek indienen om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoons- en bedrijfsgegevens. BETORO zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek reageren.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop BETORO omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website van BETORO.

Laatste update: 19 februari 2020